POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zajęcia prowadzone są w Rzeszowie przy ul. Łukasiewicza 37A

Wszystkie bieżące informacje dotyczące działalności Joga OK znajdują się na stronie internetowej pod adresem: jogaok.pl i profilu Facebook: Joga OK studio.

Zapisy na zajęcia odbywają się na bieżąco do momentu wyczerpania wolnych miejsc (maksymalnie 12 osób w grupie, chyba że szczególny charakter zajęć skutkuje ograniczeniem liczby uczestników np. ograniczenia sprzętowe na zajęciach aerial jogi).

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów. Rodzic lub opiekun winien skontaktować się osobiście lub telefonicznie z prowadzącym zajęcia i dostarczyć pisemną zgodę.

Obowiązują następujące formy płatności za zajęcia :

- opłata za pojedyncze zajęcia,

- opłata za zajęcia intro,

- karnet “4 zajęcia” (ważność karnetu: 35 dni od daty zakupu),

- karnet “8 zajęć” (ważność karnetu: 35 dni od daty zakupu),

- karnet rodzinny "4 zajęcia" ze zniżką rodzinną dla członków wspólnego gospodarstwa domowego.

Ceny są uwidocznione w zakładce CENNIK.

Uczestnicy są zapisywani do konkretnych grup po uzgodnieniu ze Studiem. Zmiana grupy może nastąpić po uzgodnieniu z prowadzącym grupę, do której uczestnik chce dołączyć.

Osoby bez doświadczenia zapisujące się do grupy podstawowej jogi zobowiązane są do odbycia szkolenia intro z prowadzącym zajęcia.

Zapisy do grupy średniozaawansowanej jogi i aerial jogi wyłącznie po uzgodnieniu udziału w zajęciach ze Studiem.

Każdy uczestnik ma utworzone indywidualne konto w aplikacji Fitssey, dzięki której zarządza swoimi, płatnościami, karnetami i zapisami na zajęcia.

Uczestnik zajęć ma prawo do odrabiania nieobecności na innych zajęciach Joga OK po zgłoszeniu nieobecności w systemie Fitssey najpóźniej 6 godzin (aerial joga) lub 3 godzin (joga) przed zajęciami i wskazaniu terminu odrobienia zaległych zajęć z prowadzącym. 

Jeżeli zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Joga OK, ustalony zostanie inny termin zajęć lub przedłużona zostanie ważność karnetu.

Uczestnik może zrezygnować z zajęć wykupionych w ramach karnetu. W przypadku rezygnacji pozostałą do zwrotu kwotę płatności rozliczamy proporcjonalnie wg liczby odbytych spotkań (łącznie z nieobecnościami uczestnika) do dnia zgłoszenia rezygnacji, w stosunku do zadeklarowanej wartości karnetu. W przypadku rezygnacji z karnetu uczestnik jest usuwany z listy uczestników zajęć - tj. na jego miejsce może zostać przyjęta inna osoba. 

Brak wykupienia kolejnego karnetu w ciągu 14 dni od ostatnich zajęć w ramach ostatniego karnetu uprawnia Studio do skreślenia z listy uczestników grupy. Ponowne zapisanie do grupy może nastąpić tylko w miarę wolnych miejsc.

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do:

- zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć,

- zachowania czystości w sali ćwiczeń i w szatni,

- przestrzegania higieny osobistej, a także nieużywania mocnych perfum,

- wyłączania bądź ściszania, na czas trwania zajęć, telefonów komórkowych i w miarę możliwości niewnoszenia ich na salę ćwiczeń.

W przypadku zdarzeń losowych wymagających stałego kontaktu telefonicznego posiadanie telefonu na sali ćwiczeń wymaga zgłoszenia prowadzącemu zajęcia. Zalecane jest ściszenie dzwonka telefonu.

Przed każdymi zajęciami uczeń zgłasza imiennie obecność prowadzącemu.

Podczas zajęć prowadzący zajęcia dokonuje korekt i poprawek. Korekty mogą być słowne bądź manualne. Przed dokonaniem korekty manualnej nauczyciel zadaje pytanie „czy mogę (w domyśle dokonać korekty manualnej – dotknąć ucznia)” a podczas trwania korekty manualnej pyta o zakres.

Uczestnik ma prawo odmówić korekty manualnej. 

Na wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia uczestnik zobowiązany jest przerwać wykonywanie ćwiczenia.

Nie zastosowanie się do zasad, a w szczególności przeszkadzanie w zajęciach, nie stosowanie się do zaleceń prowadzącego, może skutkować niedopuszczeniem uczestnika do zajęć lub jego usunięciem z zajęć.

ZDROWIE

Uczestnik powinien zdezynfekować ręce przy wejściu do studia, a także umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować ręce przed i po treningu.

Uczestnik jest zobowiązany do zdezynfekowania używanego przez siebie sprzętu po treningu wg instrukcji instruktora.

Uczestnik zobowiązany jest zgłosić prowadzącemu zajęcia dostrzeżone problemy zdrowotne przed każdymi zajęciami.

Osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie) nie mogą uczestniczyć w zajęciach - prosimy o pozostanie w domu i poinformowanie recepcji lub prowadzącego zajęcia. W takiej sytuacji klient może odrobić nieobecność w innym terminie. 

Instruktor lub pracownik studia ma prawo odmówić przyjęcia osoby, u której zaobserwuje niepokojące objawy.

Uczestnictwo w zajęciach osób z problemami zdrowotnymi wymaga zgody lekarza oraz prowadzącego zajęcia.

Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.

Kobiety są proszone o zgłaszanie menstruacji przed zajęciami. Prowadzący weźmie pod uwagę tę informację proponując odpowiedni wariant ćwiczenia.

Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego oraz po konsultacji z lekarzem, przedstawiając stosowne zaświadczenie. Prowadzący zajęcia może jednak odmówić udziału w uzasadnionym przypadku.

Obowiązuje bezwzględna przerwa pomiędzy 10 a 14 tygodniem trwania ciąży.

Prowadzący zajęcia są uprawnieni do upomnienia klienta w przypadku niestosowania się do zapisów dotyczących zdrowia, a w przypadku dalszego ich ignorowania mogą odmówić świadczenia usługi oraz poprosić osobę o natychmiastowe opuszczenie studia.

W przypadku niezgłoszenia problemów zdrowotnych i uczestnictwo w zajęciach bez zgody lekarza, bez zgody i wiedzy prowadzącego zajęcia, wyłącza odpowiedzialność Strefa SI Aleksander Konopek za ewentualne szkody na osobie powstałe w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH 

Zabrania się przebywania na sali treningowej bez wiedzy i zgody prowadzącego zajęcia.

Uczestnicy ćwiczą boso tzn. bez skarpet, w przewiewnym, bezpiecznym, niekrępującym ruchów stroju. 

Osoby przebywające na sali treningowej zobowiązane są do wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia. Za szkody powstałe w skutek nie wykonywania poleceń Instruktora wyłączną odpowiedzialność ponosi uczestnik. Prowadzący zajęcia ma prawo poprosić uczestnika o opuszczenie zajęć jeśli uczestnik nie wykonuje poleceń.

Uczestnik jest zobowiązany do dbania o sprzęt, z którym ćwiczy oraz zgłaszania pracownikom Studia każdej nietypowej sytuacji związanej z tym sprzętem.

Ze względu na proces przygotowania do wykonania poszczególnych ćwiczeń program każdych zajęć stanowi całość od początku do końca. Potrzebę wcześniejszego wyjścia należy zgłaszać przed rozpoczęciem lekcji. Osoba spóźniona wchodzi na salę tak, by nie przeszkadzać innym uczestnikom. Jeżeli opóźnienie będzie znaczące (10 minut), tak że nie zagwarantuje bezpieczeństwa uczestnika kursu - poprzez właściwe przygotowanie (rozgrzewka), prowadzący ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach.

Nie należy na własną rękę pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego (np. ćwiczenia w grupach).

Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że Strefa SI Aleksander Konopek zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe swoich klientów.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi;

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania zgody klienta na ich przechowywanie w przypadku żądania usunięcia danych nie ma możliwości świadczenia usług dla klienta.

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je, przenieść lub usunąć z bazy danych należy skontaktować się ze studiem mailowo na adres jogaolek@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 509 186 566.

Strefa SI Aleksander Konopek nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zajęcia prowadzone są w Rzeszowie przy ul. Łukasiewicza 37A

Wszystkie bieżące informacje dotyczące działalności Joga OK znajdują się na stronie internetowej pod adresem: jogaok.pl i profilu Facebook: Joga OK studio.

Zapisy na zajęcia odbywają się na bieżąco do momentu wyczerpania wolnych miejsc (maksymalnie 14 osób w grupie, chyba że szczególny charakter zajęć skutkuje ograniczeniem liczby uczestników np. ograniczenia sprzętowe na zajęciach aerial jogi).

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów. Rodzic lub opiekun winien skontaktować się osobiście lub telefonicznie z prowadzącym zajęcia i dostarczyć pisemną zgodę.

Obowiązują następujące formy płatności za zajęcia :

- opłata za pojedyncze zajęcia,

- opłata za zajęcia intro,

- karnet “4 zajęcia” (ważność karnetu: 35 dni od daty zakupu),

- karnet “8 zajęć” (ważność karnetu: 40 dni od daty zakupu),

- karnet rodzinny "4 zajęcia" ze zniżką rodzinną dla członków wspólnego gospodarstwa domowego.

Ceny są uwidocznione w zakładce CENNIK

Uczestnicy są zapisywani do konkretnych grup. Zmiana grupy może nastąpić po uzgodnieniu z prowadzącym grupę, do której uczestnik chce dołączyć.

Każdy uczestnik ma utworzone indywidualne konto w aplikacji Fitssey, dzięki której zarządza swoimi, płatnościami, karnetami i zapisami na zajęcia.

Uczestnik zajęć ma prawo do odrabiania nieobecności na innych zajęciach Joga OK po zgłoszeniu nieobecności w systemie Fitssey najpóźniej 18 godzin przed zajęciami i wskazaniu terminu odrobienia zaległych zajęć z prowadzącym. 

Jeżeli zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Joga OK ustalony zostanie inny termin zajęć lub przedłużona zostanie ważność karnetu.

Uczestnik może zrezygnować z zajęć wykupionych w ramach karnetu. W przypadku rezygnacji pozostałą do zwrotu kwotę płatności rozliczamy proporcjonalnie wg liczby odbytych spotkań (łącznie z nieobecnościami uczestnika) do dnia zgłoszenia rezygnacji, w stosunku do zadeklarowanej wartości karnetu. W przypadku rezygnacji z karnetu uczestnik jest usuwany z listy uczestników zajęć - tj. na jego miejsce może zostać przyjęta inna osoba. 

Brak wykupienia kolejnego karnetu w ciągu dwóch tygodni od utraty ważności ostatniego karnetu uprawnia Studio do skreślenia z listy uczestników grupy. Ponowne dołączenie do grupy jest uzależnione od aktualnej liczby uczestników w grupie.

ZASADY UCZESTNICTWA

Każdy nowy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest przy zapisie dostarczyć wypełnioną Kartę zgłoszeniową.

Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do:- zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć,

- zachowania czystości w sali ćwiczeń i w szatni,

- przestrzegania higieny osobistej, a także nieużywania mocnych perfum,

- wyłączania bądź ściszania, na czas trwania zajęć, telefonów komórkowych i w miarę możliwości niewnoszenia ich na salę ćwiczeń.

W przypadku zdarzeń losowych wymagających stałego kontaktu telefonicznego posiadanie telefonu na sali ćwiczeń wymaga zgłoszenia prowadzącemu zajęcia. Zalecane jest ściszenie dzwonka telefonu.

Przed każdymi zajęciami uczeń zgłasza imiennie obecność prowadzącemu.

Podczas zajęć prowadzący zajęcia dokonuje korekt i poprawek. Korekty mogą być słowne bądź manualne. Przed dokonaniem korekty manualnej nauczyciel zadaje pytanie „czy mogę (w domyśle dokonać korekty manualnej – dotknąć ucznia)” a podczas trwania korekty manualnej pyta o zakres.

Uczestnik ma prawo odmówić korekty manualnej. 

Na wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia uczestnik zobowiązany jest przerwać wykonywanie ćwiczenia.

Nie zastosowanie się do zasad, a w szczególności przeszkadzanie w zajęciach, nie stosowanie się do zaleceń prowadzącego, może skutkować niedopuszczeniem uczestnika do zajęć lub jego usunięciem z zajęć.

ZDROWIE

Uczestnik powinien zdezynfekować ręce przy wejściu do studia, a także umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować ręce przed i po treningu.

Uczestnik jest zobowiązany do zdezynfekowania używanego przez siebie sprzętu po treningu wg instrukcji instruktora.

Uczestnik zobowiązany jest zgłosić prowadzącemu zajęcia dostrzeżone problemy zdrowotne przed każdymi zajęciami.

Osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie) nie mogą uczestniczyć w zajęciach - prosimy o pozostanie w domu i poinformowanie recepcji lub prowadzącego zajęcia. W takiej sytuacji klient może odrobić nieobecność w innym terminie. 

Instruktor lub pracownik studia ma prawo odmówić przyjęcia osoby, u której zaobserwuje niepokojące objawy.

Uczestnictwo w zajęciach osób z problemami zdrowotnymi wymaga zgody lekarza oraz prowadzącego zajęcia.

Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.

Kobiety są proszone o zgłaszanie menstruacji przed zajęciami. Prowadzący weźmie pod uwagę tę informację proponując odpowiedni wariant ćwiczenia.

Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego oraz po konsultacji z lekarzem, przedstawiając stosowne zaświadczenie. Prowadzący zajęcia może jednak odmówić udziału w uzasadnionym przypadku.

Obowiązuje bezwzględna przerwa pomiędzy 10 a 14 tygodniem trwania ciąży.

Pracownicy studia są uprawnieni do upomnienia klienta w przypadku niestosowania się do zapisów dotyczących zdrowia, a w przypadku dalszego ich ignorowania pracownik może odmówić świadczenia usługi oraz  poprosić osobę o natychmiastowe opuszczenie studia.

W przypadku niezgłoszenia problemów zdrowotnych i uczestnictwo w zajęciach bez zgody lekarza, bez zgody i wiedzy prowadzącego zajęcia, wyłącza odpowiedzialność Strefa SI Aleksander Konopek za ewentualne szkody na osobie powstałe w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH 

Zabrania się przebywania na sali treningowej bez wiedzy i zgody Instruktora.

Uczestnicy ćwiczą boso tzn. bez skarpet, w przewiewnym, bezpiecznym, niekrępującym ruchów stroju. 

Osoby przebywające na sali treningowej zobowiązane są do wykonywania poleceń Instruktora. Za szkody powstałe w skutek nie wykonywania poleceń Instruktora wyłączną odpowiedzialność ponosi uczestnik. Instruktor ma prawo poprosić uczestnika o opuszczenie zajęć jeśli uczestnik nie wykonuje poleceń Instruktora.

Uczestnik jest zobowiązany do dbania o sprzęt, z którym ćwiczy oraz zgłaszania pracownikom Studia każdej nietypowej sytuacji związanej z tym sprzętem.

Ze względu na proces przygotowania do wykonania poszczególnych ćwiczeń program każdych zajęć stanowi całość od początku do końca. Potrzebę wcześniejszego wyjścia należy zgłaszać przed rozpoczęciem lekcji. Osoba spóźniona wchodzi na salę tak, by nie przeszkadzać innym uczestnikom. Jeżeli opóźnienie będzie znaczące (10 minut), tak że nie zagwarantuje bezpieczeństwa uczestnika kursu - poprzez właściwe przygotowanie (rozgrzewka), prowadzący ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach.

Nie należy na własną rękę pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego (np. ćwiczenia w grupach).

Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że Strefa SI Aleksander Konopek zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe swoich klientów.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi; Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania zgody klienta na ich przechowywanie w przypadku żądania usunięcia danych nie ma możliwości świadczenia usług dla klienta.

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je, przenieść lub usunąć z bazy danych należy skontaktować się ze studiem mailowo na adres jogaolek@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 509 186 566.

Strefa SI Aleksander Konopek nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zajęcia prowadzone są w Rzeszowie przy ul. Łukasiewicza 37A

Wszystkie bieżące informacje dotyczące działalności Joga OK znajdują się na stronie internetowej pod adresem: jogaok.pl i profilu Facebook: Joga OK studio.

Zapisy na zajęcia odbywają się na bieżąco do momentu wyczerpania wolnych miejsc (maksymalnie 14 osób w grupie, chyba że szczególny charakter zajęć skutkuje ograniczeniem liczby uczestników np. ograniczenia sprzętowe na zajęciach aerial jogi).

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów. Rodzic lub opiekun winien skontaktować się osobiście lub telefonicznie z prowadzącym zajęcia i dostarczyć pisemną zgodę.

Obowiązują następujące formy płatności za zajęcia :

- opłata za pojedyncze zajęcia,

- opłata za zajęcia intro,

- karnet “4 zajęcia” (ważność karnetu: 35 dni od daty zakupu),

- karnet “8 zajęć” (ważność karnetu: 40 dni od daty zakupu),

- karnet rodzinny "4 zajęcia" ze zniżką rodzinną dla członków wspólnego gospodarstwa domowego.

Ceny są uwidocznione w zakładce CENNIK

Uczestnicy są zapisywani do konkretnych grup. Zmiana grupy może nastąpić po uzgodnieniu z prowadzącym grupę, do której uczestnik chce dołączyć.

Każdy uczestnik ma utworzone indywidualne konto w aplikacji Fitssey, dzięki której zarządza swoimi, płatnościami, karnetami i zapisami na zajęcia.

Uczestnik zajęć ma prawo do odrabiania nieobecności na innych zajęciach Joga OK po zgłoszeniu nieobecności w systemie Fitssey najpóźniej 18 godzin przed zajęciami i wskazaniu terminu odrobienia zaległych zajęć z prowadzącym. 

Jeżeli zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Joga OK ustalony zostanie inny termin zajęć lub przedłużona zostanie ważność karnetu.

Uczestnik może zrezygnować z zajęć wykupionych w ramach karnetu. W przypadku rezygnacji pozostałą do zwrotu kwotę płatności rozliczamy proporcjonalnie wg liczby odbytych spotkań (łącznie z nieobecnościami uczestnika) do dnia zgłoszenia rezygnacji, w stosunku do zadeklarowanej wartości karnetu. W przypadku rezygnacji z karnetu uczestnik jest usuwany z listy uczestników zajęć - tj. na jego miejsce może zostać przyjęta inna osoba. 

Brak wykupienia kolejnego karnetu w ciągu dwóch tygodni od utraty ważności ostatniego karnetu uprawnia Studio do skreślenia z listy uczestników grupy. Ponowne dołączenie do grupy jest uzależnione od aktualnej liczby uczestników w grupie.

ZASADY UCZESTNICTWA

Każdy nowy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest przy zapisie dostarczyć wypełnioną Kartę zgłoszeniową.

Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do:

- zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć,

- zachowania czystości w sali ćwiczeń i w szatni,

- przestrzegania higieny osobistej, a także nieużywania mocnych perfum,

- wyłączania bądź ściszania, na czas trwania zajęć, telefonów komórkowych i w miarę możliwości niewnoszenia ich na salę ćwiczeń.

W przypadku zdarzeń losowych wymagających stałego kontaktu telefonicznego posiadanie telefonu na sali ćwiczeń wymaga zgłoszenia prowadzącemu zajęcia. Zalecane jest ściszenie dzwonka telefonu.

Przed każdymi zajęciami uczeń zgłasza imiennie obecność prowadzącemu.

Podczas zajęć prowadzący zajęcia dokonuje korekt i poprawek. Korekty mogą być słowne bądź manualne. Przed dokonaniem korekty manualnej nauczyciel zadaje pytanie „czy mogę (w domyśle dokonać korekty manualnej – dotknąć ucznia)” a podczas trwania korekty manualnej pyta o zakres.

Uczestnik ma prawo odmówić korekty manualnej. 

Na wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia uczestnik zobowiązany jest przerwać wykonywanie ćwiczenia.

Nie zastosowanie się do zasad, a w szczególności przeszkadzanie w zajęciach, nie stosowanie się do zaleceń prowadzącego, może skutkować niedopuszczeniem uczestnika do zajęć lub jego usunięciem z zajęć.

ZDROWIE

Uczestnik powinien zdezynfekować ręce przy wejściu do studia, a także umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować ręce przed i po treningu.

Uczestnik jest zobowiązany do zdezynfekowania używanego przez siebie sprzętu po treningu wg instrukcji instruktora.

Uczestnik zobowiązany jest zgłosić prowadzącemu zajęcia dostrzeżone problemy zdrowotne przed każdymi zajęciami.

Osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie) nie mogą uczestniczyć w zajęciach - prosimy o pozostanie w domu i poinformowanie recepcji lub prowadzącego zajęcia. W takiej sytuacji klient może odrobić nieobecność w innym terminie. 

Instruktor lub pracownik studia ma prawo odmówić przyjęcia osoby, u której zaobserwuje niepokojące objawy.

Uczestnictwo w zajęciach osób z problemami zdrowotnymi wymaga zgody lekarza oraz prowadzącego zajęcia.

Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.

Kobiety są proszone o zgłaszanie menstruacji przed zajęciami. Prowadzący weźmie pod uwagę tę informację proponując odpowiedni wariant ćwiczenia.

Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego oraz po konsultacji z lekarzem, przedstawiając stosowne zaświadczenie. Prowadzący zajęcia może jednak odmówić udziału w uzasadnionym przypadku.

Obowiązuje bezwzględna przerwa pomiędzy 10 a 14 tygodniem trwania ciąży.

Pracownicy studia są uprawnieni do upomnienia klienta w przypadku niestosowania się do zapisów dotyczących zdrowia, a w przypadku dalszego ich ignorowania pracownik może odmówić świadczenia usługi oraz  poprosić osobę o natychmiastowe opuszczenie studia.

W przypadku niezgłoszenia problemów zdrowotnych i uczestnictwo w zajęciach bez zgody lekarza, bez zgody i wiedzy prowadzącego zajęcia, wyłącza odpowiedzialność Strefa SI Aleksander Konopek za ewentualne szkody na osobie powstałe w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH 

Zabrania się przebywania na sali treningowej bez wiedzy i zgody Instruktora.

Uczestnicy ćwiczą boso tzn. bez skarpet, w przewiewnym, bezpiecznym, niekrępującym ruchów stroju. 

Osoby przebywające na sali treningowej zobowiązane są do wykonywania poleceń Instruktora. Za szkody powstałe w skutek nie wykonywania poleceń Instruktora wyłączną odpowiedzialność ponosi uczestnik. Instruktor ma prawo poprosić uczestnika o opuszczenie zajęć jeśli uczestnik nie wykonuje poleceń Instruktora.

Uczestnik jest zobowiązany do dbania o sprzęt, z którym ćwiczy oraz zgłaszania pracownikom Studia każdej nietypowej sytuacji związanej z tym sprzętem.

Ze względu na proces przygotowania do wykonania poszczególnych ćwiczeń program każdych zajęć stanowi całość od początku do końca. Potrzebę wcześniejszego wyjścia należy zgłaszać przed rozpoczęciem lekcji. Osoba spóźniona wchodzi na salę tak, by nie przeszkadzać innym uczestnikom. Jeżeli opóźnienie będzie znaczące (10 minut), tak że nie zagwarantuje bezpieczeństwa uczestnika kursu - poprzez właściwe przygotowanie (rozgrzewka), prowadzący ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach.

Nie należy na własną rękę pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego (np. ćwiczenia w grupach).

Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że Strefa SI Aleksander Konopek zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe swoich klientów.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi;Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania zgody klienta na ich przechowywanie w przypadku żądania usunięcia danych nie ma możliwości świadczenia usług dla klienta.

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je, przenieść lub usunąć z bazy danych należy skontaktować się ze studiem mailowo na adres jogaolek@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 509 186 566.

Strefa SI Aleksander Konopek nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zajęcia prowadzone są w Rzeszowie przy ul. Łukasiewicza 37A

Wszystkie bieżące informacje dotyczące działalności Joga OK znajdują się na stronie internetowej pod adresem: jogaok.pl i profilu Facebook: Joga OK studio.

Zapisy na zajęcia odbywają się na bieżąco do momentu wyczerpania wolnych miejsc (maksymalnie 14 osób w grupie, chyba że szczególny charakter zajęć skutkuje ograniczeniem liczby uczestników np. ograniczenia sprzętowe na zajęciach aerial jogi).

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów. Rodzic lub opiekun winien skontaktować się osobiście lub telefonicznie z prowadzącym zajęcia i dostarczyć pisemną zgodę.

Obowiązują następujące formy płatności za zajęcia :

- opłata za pojedyncze zajęcia,

- opłata za zajęcia intro,

- karnet “4 zajęcia” (ważność karnetu: 35 dni od daty zakupu),

- karnet “8 zajęć” (ważność karnetu: 40 dni od daty zakupu),

- karnet rodzinny "4 zajęcia" ze zniżką rodzinną dla członków wspólnego gospodarstwa domowego.

Ceny są uwidocznione w zakładce CENNIK

Uczestnicy są zapisywani do konkretnych grup. Zmiana grupy może nastąpić po uzgodnieniu z prowadzącym grupę, do której uczestnik chce dołączyć.

Każdy uczestnik ma utworzone indywidualne konto w aplikacji Fitssey, dzięki której zarządza swoimi, płatnościami, karnetami i zapisami na zajęcia.

Uczestnik zajęć ma prawo do odrabiania nieobecności na innych zajęciach Joga OK po zgłoszeniu nieobecności w systemie Fitssey najpóźniej 18 godzin przed zajęciami i wskazaniu terminu odrobienia zaległych zajęć z prowadzącym. 

Jeżeli zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Joga OK ustalony zostanie inny termin zajęć lub przedłużona zostanie ważność karnetu.

Uczestnik może zrezygnować z zajęć wykupionych w ramach karnetu. W przypadku rezygnacji pozostałą do zwrotu kwotę płatności rozliczamy proporcjonalnie wg liczby odbytych spotkań (łącznie z nieobecnościami uczestnika) do dnia zgłoszenia rezygnacji, w stosunku do zadeklarowanej wartości karnetu. W przypadku rezygnacji z karnetu uczestnik jest usuwany z listy uczestników zajęć - tj. na jego miejsce może zostać przyjęta inna osoba. 

Brak wykupienia kolejnego karnetu w ciągu dwóch tygodni od utraty ważności ostatniego karnetu uprawnia Studio do skreślenia z listy uczestników grupy. Ponowne dołączenie do grupy jest uzależnione od aktualnej liczby uczestników w grupie.

ZASADY UCZESTNICTWA

Każdy nowy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest przy zapisie dostarczyć wypełnioną Kartę zgłoszeniową.

Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do:

- zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć,

- zachowania czystości w sali ćwiczeń i w szatni,

- przestrzegania higieny osobistej, a także nieużywania mocnych perfum,

- wyłączania bądź ściszania, na czas trwania zajęć, telefonów komórkowych i w miarę możliwości niewnoszenia ich na salę ćwiczeń.

W przypadku zdarzeń losowych wymagających stałego kontaktu telefonicznego posiadanie telefonu na sali ćwiczeń wymaga zgłoszenia prowadzącemu zajęcia. Zalecane jest ściszenie dzwonka telefonu.

Przed każdymi zajęciami uczeń zgłasza imiennie obecność prowadzącemu.

Podczas zajęć prowadzący zajęcia dokonuje korekt i poprawek. Korekty mogą być słowne bądź manualne. Przed dokonaniem korekty manualnej nauczyciel zadaje pytanie „czy mogę (w domyśle dokonać korekty manualnej – dotknąć ucznia)” a podczas trwania korekty manualnej pyta o zakres.

Uczestnik ma prawo odmówić korekty manualnej. 

Na wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia uczestnik zobowiązany jest przerwać wykonywanie ćwiczenia.

Nie zastosowanie się do zasad, a w szczególności przeszkadzanie w zajęciach, nie stosowanie się do zaleceń prowadzącego, może skutkować niedopuszczeniem uczestnika do zajęć lub jego usunięciem z zajęć.

ZDROWIE

Uczestnik powinien zdezynfekować ręce przy wejściu do studia, a także umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować ręce przed i po treningu.

Uczestnik jest zobowiązany do zdezynfekowania używanego przez siebie sprzętu po treningu wg instrukcji instruktora.

Uczestnik zobowiązany jest zgłosić prowadzącemu zajęcia dostrzeżone problemy zdrowotne przed każdymi zajęciami.

Osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie) nie mogą uczestniczyć w zajęciach - prosimy o pozostanie w domu i poinformowanie recepcji lub prowadzącego zajęcia. W takiej sytuacji klient może odrobić nieobecność w innym terminie. 

Instruktor lub pracownik studia ma prawo odmówić przyjęcia osoby, u której zaobserwuje niepokojące objawy.

Uczestnictwo w zajęciach osób z problemami zdrowotnymi wymaga zgody lekarza oraz prowadzącego zajęcia.

Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.

Kobiety są proszone o zgłaszanie menstruacji przed zajęciami. Prowadzący weźmie pod uwagę tę informację proponując odpowiedni wariant ćwiczenia.

Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego oraz po konsultacji z lekarzem, przedstawiając stosowne zaświadczenie. Prowadzący zajęcia może jednak odmówić udziału w uzasadnionym przypadku.

Obowiązuje bezwzględna przerwa pomiędzy 10 a 14 tygodniem trwania ciąży.

Pracownicy studia są uprawnieni do upomnienia klienta w przypadku niestosowania się do zapisów dotyczących zdrowia, a w przypadku dalszego ich ignorowania pracownik może odmówić świadczenia usługi oraz  poprosić osobę o natychmiastowe opuszczenie studia.

W przypadku niezgłoszenia problemów zdrowotnych i uczestnictwo w zajęciach bez zgody lekarza, bez zgody i wiedzy prowadzącego zajęcia, wyłącza odpowiedzialność Strefa SI Aleksander Konopek za ewentualne szkody na osobie powstałe w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH 

Zabrania się przebywania na sali treningowej bez wiedzy i zgody Instruktora.

Uczestnicy ćwiczą boso tzn. bez skarpet, w przewiewnym, bezpiecznym, niekrępującym ruchów stroju. 

Osoby przebywające na sali treningowej zobowiązane są do wykonywania poleceń Instruktora. Za szkody powstałe w skutek nie wykonywania poleceń Instruktora wyłączną odpowiedzialność ponosi uczestnik. Instruktor ma prawo poprosić uczestnika o opuszczenie zajęć jeśli uczestnik nie wykonuje poleceń Instruktora.

Uczestnik jest zobowiązany do dbania o sprzęt, z którym ćwiczy oraz zgłaszania pracownikom Studia każdej nietypowej sytuacji związanej z tym sprzętem.

Ze względu na proces przygotowania do wykonania poszczególnych ćwiczeń program każdych zajęć stanowi całość od początku do końca. Potrzebę wcześniejszego wyjścia należy zgłaszać przed rozpoczęciem lekcji. Osoba spóźniona wchodzi na salę tak, by nie przeszkadzać innym uczestnikom. Jeżeli opóźnienie będzie znaczące (10 minut), tak że nie zagwarantuje bezpieczeństwa uczestnika kursu - poprzez właściwe przygotowanie (rozgrzewka), prowadzący ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach.

Nie należy na własną rękę pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego (np. ćwiczenia w grupach).

Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że Strefa SI Aleksander Konopek zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe swoich klientów.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi; Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania zgody klienta na ich przechowywanie w przypadku żądania usunięcia danych nie ma możliwości świadczenia usług dla klienta.

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je, przenieść lub usunąć z bazy danych należy skontaktować się ze studiem mailowo na adres jogaolek@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 509 186 566.

Strefa SI Aleksander Konopek nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

 

REGULAMIN

 +48 509 186 566
 jogaolek@gmail.com

 

JOGA OK STUDIO

ul. Łukasiewicza 37a

35-604 Rzeszów

 

Wpłaty gotówką na recepcji lub na rachunek:

Strefa SI Aleksander Konopek, Mbank 70 1140 2004 0000 3202 5121 4843

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.